Petri Puro Integritetspolicy

Vi på Petri Puro (petripuro.com) värnar om din personliga integritet vid behandling av dina personuppgifter och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur vi på Petri Puro samlar in och använder dina personuppgifter. Vår policy beskriver även hur vi samlar in uppgifter på ett lagligt och pålitligt sätt och den beskriver även dina rättigheter. Kontakta oss om du har frågor kring vår hantering av dina personuppgifter och hur vi arbetar med integritets- och dataskydd på nedanstående adress.

Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner.

Vem är personuppgiftsansvarig?

P.P. TRAVTRÄNING AB är personuppgiftsansvarig och kan kontaktas på följande adress:

P.P. TRAVTRÄNING AB
JONSTORP 736
305 97 ELDSBERGA
Sweden
PURO@INFOT.SE

 

Hur samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in information som du lämnar till oss vid t.ex. att du skickar in en förfrågan om att få offerter från tjänsteföretag, vid anmälan till våra nyhetsbrev eller när man ansluter ett företag för att bevaka marknadsplatsen på relevanta uppdrag. Ofta finns du i våra interna kontaktuppgifter som en etablerad kontakt, men ibland har vi upptäckt dig i vår omvärldsbevakning.

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?

Petri Puro samlar in de personuppgifter som behövs för att kunna utföra de tjänster våra användare och företag vill få utförda på marknadsplatsen petripuro.com. Personuppgifter är alla slags uppgifter som ensamt eller i kombination med andra uppgifter kan knytas till en fysisk person som är i livet. Vanliga personuppgifter är namn, personnummer och kontaktuppgifter, andra personuppgifter kan till exempel vara bilder och ljudupptagningar.

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan användas för att kunna leverera en tjänst du har bett oss om hjälp med som att få offerter från tjänsteföretag eller för att skicka e-post med relevant information. Vi kan även, om du inte skriftligen har motsatt dig sådan marknadsföring, komma att använda dina personuppgifter för marknads- och kundanalyser, utveckling och förbättring av våra tjänster, riskhantering och statistik.

Syfte och typ av uppgifter

Hantering av kundregister för anslutna företag. Bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter för att administrera anslutningsavtal.

Typ av uppgifter: Namn, personnummer, org nummer, e-post, telefonnummer, användarnamn, lösenord.

Laglig grund för behandling

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter mot det företag eller organisation som du företräder

Syfte och typ av uppgifter

Utskick av nyhetsbrev, erbjudanden och marknadsutskick

Typ av uppgifter: Namn, kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress och telefonnummer.

Laglig grund för behandling

Behandlingen är grundad på ditt samtycke till att mottaga kommunikation och erbjudanden.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera ditt deltagande i tävlingar och/eller event samt att marknadsföra våra befintliga eller nya tjänster.

Syfte och typ av uppgifter

Petri Puro skyldighet att fullgöra rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut, t.ex. bokföringslagen.

Typ av uppgifter: Namn, personnummer, org.nummer, e-post, telefonnummer, användarnamn, lösenord

Laglig grund för behandling

Uppfyllande av rättslig förpliktelse. Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan Petri Puro rättsliga skyldighet inte fullgöras.

Syfte och typ av uppgifter

Ta fram rapporter och statistik för uppföljning och utvärdering av vår verksamhet samt för att förbättra våra tjänster och för affärs-utveckling för att utveckla nya produkter och funktioner.

Typ av uppgifter: Namn, kön, profilinställningar, köphistorik och betalningsinformation, tekniska data rörande enheter som använts, köp- och användardata (t.ex. klick och besökshistorik)

Laglig grund för behandling

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera och förbättra Petri Puro tjänster och system.

Syfte och typ av uppgifter

Behandling av dina personuppgifter för att kunna hantera kundserviceärenden.

Typ av uppgifter: Kontaktuppgifter, t.ex. e-post, korrespondens, kontouppgifter, personnummer

Laglig grund för behandling

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kund-serviceärenden. Vidare föreligger en avtalsenlig förpliktelse för oss att ge dig kundservice enligt Användaravtalet.

Syfte och typ av uppgifter

Behandling av dina personuppgifter vid ansökan om anställning eller praktik hos oss.

Typ av uppgifter: Identitetsuppgifter t.ex. namn, kontaktuppgifter t.ex. e-postadress, telefonnummer och postadress.

Laglig grund för behandling

Behandlingen är grundad på ditt samtycke till att vi ska kunna kommunicera med dig kring aktuellt rekryteringsärende

Närmare om dina rättigheter till rättelse, radering m.m.
Du har rätt att gratis en gång per kalenderår få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Detta innebär att du kan begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Tänkt dock på att det kan finnas legala skyldigheter för oss som hindrar en omedelbar radering, t.ex. krav i bokförings- och skattelagstiftning.

Vill du framföra klagomål till en tillsynsmyndighet eller undrar något annat om dina rättigheter kring personuppgifter behandlade av oss ska du vända dig till Datainspektionen /Integritetsskydds-myndigheten. Kontaktuppgifter till dem hittar du här: www.datainspektionen.se

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra avtalsenliga åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på bokföring och andra regulatoriska kapitalkrav, sparar vi dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.